Προειδοποίηση Κινδύνου

Η διαπραγμάτευση σε προϊόντα και υπηρεσίες της CISCO δύναται, ακόμα και μετά από εισήγηση , να επιφέρει απώλειες καθώς και κέρδη.

Οι κίνδυνοι διαπραγμάτευσης αυξάνονται μέσω  της μόχλευσης - οι απώλειες μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις σας. Οχλήσεις (margin calls) δύναται να λάβουν χώρα ταχέως ή συχνά, ειδικότερα σε στιγμές υψηλής μεταβλητότητας, και σε περίπτωση που αδυνατείτε να ανταποκριθείτε σε αυτές, οι θέσεις (positions) σας θα κλείσουν πρόωρα και θα επωμιστείτε οποιοδήποτε έλλειμμα.  Οι αξίες δύναται να κυμαίνονται σημαντικά σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας ή οικονομικής αβεβαιότητας ή αβεβαιότητας της αγοράς. Τέτοιες μεταβολές θα είναι ακόμα πιο σημαντικές εάν οι θέσεις σας (positions) τηρούν υπό μόχλευση και δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τη θέση σας. Προχωρήστε με αγοραπωλησίες  μόνο αφού έχετε  αναγνωρίσει  και αποδεχτεί τους σχετικούς  κινδύνους. Θα πρέπει να μελετάτε προσεκτικά κατά πόσο η διαπραγμάτευση σε προϊόντα με μόχλευση είναι κατάλληλη για εσάς με βάση την  οικονομική σας κατάσταση και θα πρέπει να επιδιώκετε ανεξάρτητη οικονομική καθοδήγηση.

Καμία σύσταση

Η CISCO δεν λαμβάνει υπόψη σε οποιαδήποτε από τις Δημοσιεύσεις της οποιουσδήποτε συγκεκριμένους επενδυτικούς σκοπούς , ειδικούς επενδυτικούς στόχους, οικονομική κατάσταση και ειδικές ανάγκες και ειδικά αιτήματα του κάθε παραλήπτη τέτοιων δημοσιεύσεων.  Επομένως, όλες οι Δημοσιεύσεις της CISCO, εκτός όπου ρητά προνοείται διαφορετικά, είναι ενημερωτικής και / ή διαφημιστικής μορφής μόνο και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως:

 • επιχειρηματικές, οικονομικές, επενδυτικές, αντισταθμιστικές (hedging), νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές συμβουλές

 • Σύσταση ή επενδυτική πρόταση, ή

 • Οποιοδήποτε άλλο είδος παρότρυνσης  για να πράξει, να επενδύσει ή να απεκδύσει με οποιονδήποτε τρόπο

   

  (συλλογικά οι «Εισηγήσεις»)

Η CISCO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε επένδυση η οποία βασίζεται σε αντιληπτή Εισήγηση.

Καμία παράσταση, καμία εγγύηση

Η CISCO καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να λαμβάνει πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, αλλά όλες οι Δημοσιεύσεις της CISCO δίδονται σε «ως έχει» βάση  (“as is” basis) χωρίς καμία παράσταση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους (είτε ρητή είτε σιωπηρή) και η CISCO αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε Δημοσίευση η οποία δεν είναι πλήρης, ακριβής, κατάλληλη και σχετική για τον παραλήπτη. Συγκεκριμένα, η CISCO αρνείται ευθύνη προς τον συνδρομητή, πελάτη, συνεργάτη, προμηθευτή, αντισυμβαλλόμενο και άλλους παραλήπτες για:

 • Την ακρίβεια  οποιωνδήποτε  τιμών χρηματιστηριακών αξιών

 • Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ανακρίβεια, λάθος, διακοπή ή παράλειψη στην παροχή  τιμών χρηματιστηριακών αξιών  και

 • Οποιαδήποτε διακοπή των τιμών χρηματιστηριακών αξιών .

Οι Δημοσιεύσεις της CISCO δεν ενημερώνονται μετά την ανακοίνωσή τους και δύναται, λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών, να καταστούν μη ακριβείς και πιθανόν παραπλανητικές μετά από περίοδο χρόνου η οποία μπορεί να ποικίλει από δευτερόλεπτα και λεπτά σε μέρες, βδομάδες και μήνες ανάλογα με τις πληροφορίες. Η CISCO δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη προς οποιοδήποτε παραλήπτη για Δημοσίευση η οποία καθίσταται απαρχαιωμένη.

Εάν η Δημοσίευση καθίσταται απαρχαιωμένη, η CISCO δεν έχει υποχρέωση να:

 • Ενημερώσει τη Δημοσίευση,

 • Να πληροφορήσει τους παραλήπτες της Δημοσίευσης, ή

 • Να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια

Οποιαδήποτε Δημοσίευση μπορεί να είναι προσωπική του συγγραφέα, και να μην αντικατοπτρίζει  τη γνώμη της CISCO. Η CISCO επιφυλάσσει το δικαίωμά της, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε Δημοσίευση ή πληροφορία παρέχεται, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (είτε προηγούμενη είτε μεταγενέστερη).

Κίνδυνοι διαπραγμάτευσης μέσω διαδικτύου

Υφίστανται κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την χρήση διαδικτυακών, ηλεκτρονικών καναλιών καταχώρησης εντολών συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζεται στην ανεπάρκεια του εξοπλισμού,  του λογισμικού και της διαδικτυακής σύνδεσης. Λόγω του ότι η CISCO δεν έχει δυνατότητα να ελέγχει την  ένταση του σήματος ή τη δρομολόγηση (routing) μέσω διαδικτύου,  δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για ανεπάρκεια επικοινωνίας, αλλοίωση ή καθυστερήσεων για καταχώρηση εντολών και διαπραγμάτευσης μέσω διαδικτύου. Η CISCO χρησιμοποιεί συστήματα ασφαλείας (back-up systems) και προνοεί για απρόοπτα περιστατικά, για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα βλάβης του συστήματος, και παρέχει τη δυνατότητα  καταχώρησης εντολών  μέσω τηλεφώνου κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

Χρήση ιστοσελίδας

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας της CISCO υπόκειται (α) στους «Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης», όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, και (β) στις πρόνοιες «Πνευματικών Δικαιωμάτων», όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Το (α) και το (β) θα ερμηνεύονται ως σαν να είναι αναπόσπαστο μέρος του παρούσας δήλωσης. 

Η CISCO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη η οποία προκύπτει από την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας σε, ή την ανικανότητα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της CISCO. Αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε οποιαδήποτε ζημιά σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία προκλήθηκαν από υιό, κακόβουλο λογισμικό και οποιεσδήποτε άλλες επιβλαβείς κωδικοποιήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer coding).

Οποιαδήποτε επίσκεψη σας σε ιστοσελίδα της CISCO δεν συνιστά δημιουργία σχέσης πελάτη με την CISCO και η CISCO δεν θα έχει καμία υποχρέωση ή δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σαν αποτέλεσμα της επίσκεψής σε  ιστοσελίδα της CISCO.

Διαπραγματευτείτε υπεύθυνα

Οι ζημιές μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις σε προϊόντα μόχλευσης. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους.