Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Το Σ.Μ.Ε. είναι μια τυποποιημένη συμφωνία (ένα συμβόλαιο) ενός πωλητή να παραδώσει σε έναν αγοραστή μια συγκεκριμένη ποσότητα (και ποιότητα) ενός ”προϊόντος” σε μια συγκεκριμένη τιμή και σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. 
Το ”προϊόν” αυτό μπορεί να είναι κάποιο αγροτικό εμπόρευμα (σιτάρι, βαμβάκι), μέταλλο (χρυσός), ενεργειακό απόθεμα (πετρέλαιο), ένα χρηματοοικονομικό προϊόν παραδείγματος χάριν ο δείκτης κάποιου χρηματιστηρίου (DAX), κάποια ισοτιμία 
(EURUSD) και πολλά άλλα.

Τα Σ.Μ.Ε. είναι τυποποιημένα και διαπραγματεύσιμα των οποίων η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα και ρυθμίζεται από τα αντίστοιχα Χρηματιστήρια Σ.Μ.Ε. που αναλαμβάνουν την ευθύνη να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών, 
να διευκολύνουν την ρευστότητα της αγοράς, και να διατηρήσουν το νομοθετικό πλαίσιο.

Παρότι υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παράδοσης του προϊόντος του συμβολαίου η CISCO δεν υποστηρίζει φυσική παράδοση. Σήμερα μεγάλο μέρος από τις αγοραπωλησίες Σ.Μ.Ε. γίνονται για την εκμετάλλευση τυχόν μεταβολών της τιμής του εκάστοτε υποκείμενου προϊόντος.