Στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ο κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (KID) που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ("κανονισμός PRIIP"), δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός ισχύει και για τους κατασκευαστές και τους διανομείς των PRIIP. Οι κατασκευαστές οφείλουν να προετοιμάσουν ένα KID (έγγραφο βασικών πληροφοριών) για κάθε προϊόν που ορίζεται ως PRIIP. Το έγγραφο αυτό θα παρέχεται από τους διανομείς σε ιδιώτες επενδυτές.

Στόχος του κανονισμού αποτελεί η θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων διαφάνειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως, η ενίσχυση της προστασίας των ιδιωτών επενδυτών κατά τις συναλλαγές με τη καθιέρωση ομοιόμορφων απαιτήσεων για όλους τους φορείς της αγοράς. Αυτό συμβαδίζει με τον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID 2).

Πέραν των στόχων αυτών, ο κανονισμός ορίζει υποχρεωτικούς κανόνες για τη μορφή και το περιεχόμενο του KID, ώστε να επιτρέπει στους ιδιώτες επενδυτές να συγκρίνουν εύκολα τα προϊόντα. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν στους ιδιώτες επενδυτές ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το φάσμα των διαθέσιμων προϊόντων.

CBOT

NYMEX

COMEX

CME

SAXO BANK A/S