Λειτουργία λογαριασμού αγοράς μετοχών με πίστωση (Margin Account)