Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CISCO (η «Εταιρεία») αποφάσισε τον  διορισμό του κ. Χρίστου Καλογέρη στη θέση του νέου Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας αντικαθιστώντας τον κΚλεάνθη Χανδριώτη από την 4ην Απριλίου 2022. Ο διορισμός του νέου Γενικού Διευθυντή της CISCO ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπόκειται στην έγκριση της Εποπτικής Αρχής The Cyprus Securities and Exchange Commission”.

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επιτροπή Ελέγχου / Διαχείρισης Κινδύνων

 

Πολιτική Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου