Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης (η «Συμφωνία») εφαρμόζονται: (i) στις ιστοσελίδες (ii) στις υπηρεσίες (iii) στο περιεχόμενο (iv) στις βάσεις δεδομένων και  (v)στις πληροφορίες (συλλογικά οι «Υπηρεσίες») μαζί με τις συμφωνίες και το λογισμικό που παρέχεται από τη CISCO στα οποία μπορεί να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της CISCO ή κατόπιν αιτήματος σε έντυπη μορφή. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες παρέχονται από την CISCO και τους τρίτους προμηθευτές της (συλλογικά οι «Παροχείς Πληροφοριών»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την CISCO σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κατωτέρω.

Συμφωνία

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας να σας δεσμεύουν οι όροι της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε, η CISCO δεν είναι διατεθειμένη να σας παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών σας αμέσως.  Συμφωνείτε ότι η CISCO δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Τέτοιες αλλαγές θα αναρτώνται στο διαδίκτυο και θα έχουν ισχύ με την ανάρτησή τους. Θα πρέπει να επιθεωρείτε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για να βεβαιωθείτε ότι είστε οικείοι με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις. Η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας και συνεχής χρήση των Υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα συνιστά αποδοχή της Συμφωνίας, ως τροποποιήθηκε. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την CISCO γραπτώς ή δια τηλεφώνου για την άρνησή σας και τη διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών.

Χρήση των Υπηρεσιών

Αυτές οι Υπηρεσίες προορίζονται για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.

Με τη χρήση των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και το λογισμικό που παρέχεται από τη CISCO, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι:

 • Απαγορεύεται η χρήση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, επίδειξη, τροποποίηση, πώληση, δημοσίευση, μεταβίβαση και διανομή ή η εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της CISCO και / ή οποιουδήποτε τρίτου Παροχέα Πληροφοριών,

 • Η CISCO ή οποιοσδήποτε τρίτος Παροχέας Πληροφοριών διαφυλάσσουν όλα τα δικαιώματά τους σε ιδιοκτησιακές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως πατέντες,  εμπορικά σήματα,  πνευματικά δικαιώματα,  λογότυπα, σχέδια (designs),  σύμβολα, εμβλήματα, τοπογραφικά δικαιώματα, βιομηχανικά σχέδια, τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά, εμπορικά ονόματα,  διακριτικά αξιώματος (insignia), συνθήματα (slogans), σχέδια (drawings) και άλλο υλικό ταυτοποίησης, σε όλες τις μορφές ανεξαρτήτως αν αυτό είναι εγγεγραμμένο ή όχι, ή αν δύναται να εγγραφεί και οποιαδήποτε δικαιώματα σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία), που υπάρχουν ή σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.

 • Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

 • Η χρήση και ερμηνεία των Υπηρεσιών απαιτεί δεξιοτεχνία και κρίση, και θα πρέπει κατά πάντα χρόνο να ασκείτε τη δική σας κρίση κατά την χρήση των Υπηρεσιών.

 • Ευθύνεστε για όλες τις δηλώσεις που γίνονται και όλες τις πράξεις ή παραλείψεις που συμβαίνουν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιούνται το όνομα ταυτοποίησης χρήστη (user identification name) και ο κωδικός πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία και ασφάλεια του ονόματος ταυτοποίησης χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη. Εάν περιέλθει στην αντίληψή σας ότι, ή πιστεύετε ότι έχει προκύψει παραβίαση της ασφάλειας των πληροφοριών που αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα της CISCO, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ονόματος ταυτοποίησης χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την CISCO αμέσως.

 • Οι Υπηρεσίες και το λογισμικό έχουν ετοιμαστεί για σκοπούς ενημέρωσης μόνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικοί σκοποί, η οικονομική κατάσταση ή τα μέσα οποιουδήποτε συγκεκριμένου χρήστη, και η CISCO δεν προσελκύει οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτών. Το παρών υλικό δε δύναται να ερμηνευθεί ως εισήγηση ή ως προσφορά για αγορά ή πώληση ή παράκληση για προσφορά για αγορά ή πώληση οποιασδήποτε κινητής αξίας, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή μέσων ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε στρατηγική διαπραγματεύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή παράκληση ή στρατηγική διαπραγμάτευσης θα ήταν παράνομη. Συγκεκριμένες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, υπέχουν σημαντικούς κινδύνους και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.

 • Το γεγονός ότι η CISCO παρέχει τις Υπηρεσίες σε εσάς δεν συνιστά ούτε εισήγηση σύναψης οποιασδήποτε συναλλαγής ούτε παράσταση ότι οποιοδήποτε προϊόν που περιγράφεται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλο για εσάς. Πολλά από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Υπηρεσίες περιέχουν σημαντικούς κινδύνους, και δεν θα πρέπει να συνάπτετε συναλλαγές εκτός και αν έχετε κατανοήσει πλήρως τέτοιους κινδύνους και έχετε αποφασίσει ανεξάρτητα ότι τέτοιες συναλλαγές είναι κατάλληλες για εσάς. Οποιαδήποτε συζήτηση για κινδύνους που περιέχεται στην ιστοσελίδα σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκτενής αποκάλυψη όλων των κινδύνων ή πλήρης συζήτηση των κινδύνων που αναφέρονται. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύετε οποιαδήποτε υλικό περιέχεται εδώ ως επιχειρηματική, οικονομική, επενδυτική, αντισταθμιστική (hedging), συναλλαγματική, νομική, κανονιστική, φορολογική ή λογιστική συμβουλή.

  Τερματισμός

   Η CISCO δύναται , κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιήσει ή να διακόψει οποιοδήποτε μέρος ή όλες τις Υπηρεσίες που ορίζονται στα σημεία (i)-(v) που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς λόγο ή προηγούμενη ειδοποίηση.

  Αποποίηση Εγγυήσεων

   Η CISCO και οι Παροχείς Πληροφοριών ρητά αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε εγγύηση για εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίαση.

   Παρόλο που οι Υπηρεσίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως είναι» (“as is”), και η CISCO και / ή οποιοσδήποτε τρίτος Παροχέας Πληροφοριών παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες συμφωνείτε ότι λάθη και/ ή παραλείψεις που περιέχονται σε τέτοιες πληροφορίες δεν μπορούν να καταστούν η βάση για οποιαδήποτε  αξίωση, απαίτηση ή αιτία αγωγής εναντίον της CISCO ή οποιουδήποτε Παροχέα Πληροφοριών.

   Περιορισμένη Ευθύνη

   Ούτε η CISCO ούτε οποιοσδήποτε από τους τρίτους Παροχείς Πληροφοριών θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία ή προκύπτει από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό ζημιά για απώλεια κερδών, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών, ακόμη και αν τέτοιο μέρος είχε συμβουλευθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς.

  Διάφορα

  Συμφωνώντας στους Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών και του λογισμικού αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η CISCO, για σκοπούς ασφάλειας, επιφυλάσσει τα δικαιώματά της για καταγραφή όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών, διαδικτυακών συνομιλιών συμπεριλαμβανομένων διαλόγων, και οποιωνδήποτε συναντήσεών σας με την CISCO.

   Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η CISCO επιφυλάσσει τα δικαιώματά της να ελέγχει τη χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα και ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται δύναται να χρησιμοποιηθούν από την CISCO για εσωτερικούς σκοπούς σε σχέση με την επιχείρηση.

   Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και τα Κυπριακά Δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία δυνατόν να προκύψει από ή σε σχέση με αυτή. Νοείται ότι η παρούσα ρήτρα δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα της CISCO να λάβει νομικά μέτρα σε οποιαδήποτε άλλα δικαστήρια στο εξωτερικό τα οποία έχουν δικαιοδοσία, ως επίσης και να εγγράψει και να εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση η οποία λαμβάνεται σε Κυπριακό Δικαστήριο.

   Διαπραγματευτείτε υπεύθυνα

            Ζημιές μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις σε προϊόντα περιθωρίου. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους.