Αδειοδότηση Επενδυτικών Ταμείων

Η CISCO δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δόμηση και την εξασφάλιση αδειοδότησης επενδυτικών ταμείων όπως είναι οι ΟΣΕΚΑ και τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και την ετοιμασία και κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του φακέλου για την παροχή αδειοδότησης εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών ταμείων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Δόμηση: συμβουλές σχετικά με τη νομική μορφή, ρυθμιστική δομή και τα χαρακτηριστικά του ταμείου.

 

Our Comprehensive Solution for Funds