Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΣΔΠ)

Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης είναι συμβόλαια για μελλοντικές αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών προϊόντων. Δίνουν το δικαίωμα στον αγοραστή αλλά όχι την υποχρέωση να ζητήσει την εκπλήρωση της συμφωνίας σε προκαθορισμένη τιμή .

Υπάρχουν δυο είδη συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης:

  • ΣΔΠ που δίνουν το δικαίωμα αγοράς (call option) ενός υποκείμενου προϊόντος σε μία συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή και για προκαθορισμένη τιμή.

  • ΣΔΠ που δίνουν το δικαίωμα πώλησης (put option) ενός υποκείμενου προϊόντος σε μία συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή και για προκαθορισμένη τιμή.

Στα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης , ο αγοραστής (holder) αποκτά το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει έναν υποκείμενο προιον σε μία συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή και για προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης), πληρώνοντας την τιμή του δικαιώματος (option premium) χωρίς να έχει καμία άλλη υποχρέωση.

American option, μπορούν να εξασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την λήξη τους. European option, μπορούν να εξασκηθούν μόνο κατά την λήξη τους.