Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα 3

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, η CISCO δεν υποχρεούται να προβεί σε δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την κεφαλαιακή της επάρκεια, σε ατομική βάση. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες δημοσιοποιούνται σε ενοποιημένη βάση, από την μητρική εταιρεία της CISCO, την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και μπορούν να ανευρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα 3

Οι πληροφορίες σ’ αυτή την σελίδα παρέχονται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από τη CISCO. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν από καιρό σε καιρό από τη CISCO, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας σας. Καλείστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της CISCO για να λαμβάνετε την ενημερωμένη πληροφόρηση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο στη Συμφωνία σας όσο και στα Έγγραφα Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προτρέπεστε όπως λαμβάνετε νομικές, επενδυτικές και άλλες συμβουλές που θεωρείτε κατάλληλες σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και την επίδραση τους στη Συμφωνία σας ή σε οποιαδήποτε μελλοντική Συμφωνία με τη CISCO, ανάλογα με την περίπτωση.