Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οποιοδήποτε γεγονός, εκτίμηση, ανάλυση, πρόβλεψη, γνώμη και άλλες πληροφορίες (συλλογικά «Πληροφορίες») που δημοσιεύονται από τη CISCO, οποιοδήποτε ιδιοκτήτη, θυγατρική, συνεργάτη ή υποκατάστημα της CISCO, ή από οποιοδήποτε διευθυντή, λειτουργό, εργαζόμενο ή αντιπρόσωπό της (συλλογικά «CISCO»), είτε παρέχεται στις ιστοσελίδες της CISCO , είτε σε τρίτες ιστοσελίδες, είτε σε διαφημιστικά, είτε σε ενημερωτικά φυλλάδια, είτε σε ατομικά ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές, είτε σε διαλέξεις, είτε σε ατομικές συζητήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας (συλλογικά οι «Δημοσιεύσεις»), θα παρέχονται για ενημερωτικούς και / ή διαφημιστικούς σκοπούς μόνο.

Εκτός όπου αναφέρεται ρητά, καμία Δημοσίευση της CISCO θα ερμηνεύεται ως προσφορά (ή πρόσκληση προσφοράς) για:

 • Αγορά ή πώληση οποιουδήποτε συναλλάγματος, προϊόντος ή χρηματοοικονομικού μέσου,

 • Πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης, ή

 • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγματική στρατηγική.

  (συλλογικά οι «Προσφορές»).

Παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες περί του αντιθέτου (ούτε εάν αυτό αναφέρεται ρητά), καμία Δημοσίευση της CISCO δύναται να ερμηνεύεται ως Προσφορά σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια Προσφορά θα ήταν παράνομη. Οποιαδήποτε τέτοια Προσφορά δεν θα αναγνωρίζεται από τη CISCO.

Καμία Παράσταση, Καμία Εγγύηση

Η CISCO καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να λαμβάνει πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές αλλά όλες οι Δημοσιεύσεις παρέχονται σε «ως έχουν» βάση (as is basis)  χωρίς καμία παράσταση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους (είτε ρητή είτε σιωπηρή) και η CISCO αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε Δημοσίευση η οποία δεν είναι ολοκληρωμένη, ακριβής, κατάλληλη και σχετική με τον παραλήπτη. Συγκεκριμένα, η CISCO αποποιείται κάθε ευθύνης προς οποιοδήποτε συνδρομητή, πελάτη, συνεργάτη, προμηθευτή, αντισυμβαλλόμενο και άλλους παραλήπτες για:

 • Την ακρίβεια οποιωνδήποτε  τιμών χρηματιστηριακών αξιών

 • Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ανακρίβεια, λάθος, διακοπή ή παράλειψη στην παροχή  τιμών χρηματιστηριακών αξιών , και

 • Οποιαδήποτε διακοπή των τιμών χρηματιστηριακών αξιών.

Οι Δημοσιεύσεις της CISCO δεν ενημερώνονται μετά την ανακοίνωσή τους και δύναται, λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών, να καταστούν μη ακριβείς και πιθανόν παραπλανητικές μετά από περίοδο χρόνου η οποία μπορεί να ποικίλει από δευτερόλεπτα και λεπτά σε μέρες, βδομάδες και μήνες ανάλογα με τις πληροφορίες. Η CISCO δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη προς οποιοδήποτε παραλήπτη για δημοσίευση η οποία καθίσταται απαρχαιωμένη.

Εάν η δημοσίευση καθίσταται απαρχαιωμένη, η CISCO δεν έχει υποχρέωση να:

 • Ενημερώσει τη δημοσίευση,

 • Να πληροφορήσει τους παραλήπτες της δημοσίευσης, ή

 • Να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Οποιαδήποτε Δημοσίευση μπορεί να είναι προσωπική του συγγραφέα, και να μην αντικατοπτρίζει  τη γνώμη της CISCO. Η CISCO επιφυλάσσει το δικαίωμά της, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε Δημοσίευση ή πληροφορία παρέχεται ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (είτε προηγούμενη είτε μεταγενέστερη).

Καμία σύσταση

Η CISCO δε λαμβάνει υπόψη σε οποιαδήποτε από τις Δημοσιεύσεις της οποιουσδήποτε συγκεκριμένους επενδυτικούς σκοπούς  , ειδικούς επενδυτικούς στόχους, οικονομική κατάσταση και ειδικές ανάγκες και ειδικά αιτήματα του κάθε παραλήπτη τέτοιων δημοσιεύσεων.  Επομένως, όλες οι Δημοσιεύσεις της CISCO, εκτός όπου ρητά προνοείται διαφορετικά, είναι ενημερωτικής και / ή διαφημιστικής μορφής μόνο και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως:

 • επιχειρηματικές, οικονομικές, επενδυτικές, αντισταθμιστικές (hedging), νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές συμβουλές

 • Σύσταση ή επενδυτική  πρόταση, ή

 • Οποιοδήποτε άλλο είδος παρότρυνσης  για να πράξει, να επενδύσει ή να απεκδύει με οποιονδήποτε τρόπο

   (συλλογικά οι «Εισηγήσεις»)

Η CISCO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε επένδυση βασίζεται σε αντιληπτή Εισήγηση.

Παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες περί του αντιθέτου (ούτε εάν αυτό αναφέρεται ρητά), καμία Δημοσίευση (συμπεριλαμβανομένων πιθανών Εισηγήσεων) δύναται να ερμηνευτούν ως παράσταση ή εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ότι ο παραλήπτης θα έχει όφελος ή ότι δεν θα υποστεί ζημιές από την διαπραγμάτευση σύμφωνα με συγκεκριμένη συναλλαγματική στρατηγική η οποία καθορίζεται στη Δημοσίευση.

ΗCISCO  θα είναι υπεύθυνη μόνο (σύμφωνα με το μέρος «Περιορισμός Ευθύνης») εάν μια πιθανή Εισήγηση δεν είναι καλού επαγγελματικού επιπέδου.

Προειδοποίηση Κινδύνου

Διαπραγμάτευση σε προϊόντα ή υπηρεσίες της CISCO δύναται, ακόμα και αν γίνει σύμφωνα με Εισήγηση, να έχει ως αποτέλεσμα ζημιές αλλά και κέρδη. Συγκεκριμένα, διαπραγμάτευση σε προϊόντα με μόχλευση, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, σε ξένο συνάλλαγμα, παράγωγα και εμπορεύματα μπορεί να είναι κερδοσκοπική και οι ζημιές και τα κέρδη μπορεί να διακυμαίνονται σφοδρά και ταχύτατα.

Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές  δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές

Οποιαδήποτε αναφορά, εάν υπάρχει, σε οποιαδήποτε Δημοσίευση των κινδύνων που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία δύναται να μην και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ολοκληρωμένη αποκάλυψη ή πλήρης περιγραφή όλων των  κινδύνων που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, και η CISCO συνιστά ανεπιφύλακτα σε οποιοδήποτε παραλήπτη, ο οποίος εξετάζει την πιθανότητα διαπραγμάτευσης  στα προϊόντα ή υπηρεσίας της CISCO, να χρησιμοποιεί και να συμβουλεύεται συνεχώς κατάλληλους οικονομικούς συμβούλους πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επένδυσης ή συναλλαγής.

Τοπικοί κανονιστικοί περιορισμοί

Οι Δημοσιεύσεις της CISCO  μπορούν να είναι προσβάσιμες από όλο τον κόσμο. Οι Πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιες Δημοσιεύσεις όμως αποσκοπούν στην χρήση τους από λήπτες που βρίσκονται σε χώρες όπου τέτοια χρήση δεν θα συνιστούσε παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμών. Ουδέν εκ των προϊόντων και ουδεμία υπηρεσία που αναφέρονται στις Δημοσιεύσεις της CISCO  είναι διαθέσιμα στους παραλήπτες που διαμένουν σε χώρες όπου η παροχή τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών θα συνιστούσε παραβίαση της επιτακτικής εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμών.

Είναι η αποκλειστική ευθύνη οποιουδήποτε παραλήπτη που χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή υπηρεσία ή αιτείται ενός προϊόντος ή υπηρεσίας της CISCO να συμμορφώνεται με όλη την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς.

Χρήση ιστοσελίδας

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας της CISCO υπόκειται (α) στους «Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης», όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Η CISCO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη η οποία προκύπτει από την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας σε, ή την ανικανότητα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της CISCO. Αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, σε οποιαδήποτε ζημιά σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία προκλήθηκαν από υιό, κακόβουλο λογισμικό και οποιεσδήποτε άλλες επιβλαβείς κωδικοποιήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της CISCO δεν συνιστά δημιουργία σχέσης πελάτη με τη CISCO και η CISCO δεν θα έχει καμία υποχρέωση ή δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σαν αποτέλεσμα της επίσκεψής της ιστοσελίδας της CISCO.

Οποιεσδήποτε  πληροφορίες  που εκτίθενται σε αυτή την πλατφόρμα συναλλαγών δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για δικούς σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και μόνο σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Απαγορεύεται η διανομή των πληροφοριών αυτών  σε οποιοδήποτε άλλο.

Διαφορές Μετάφρασης

Η CISCO προσφέρει τις Δημοσιεύσεις του στην Αγγλική και την Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ελληνικού κειμένου και του αγγλικού κειμένου, το ελληνικό θα υπερισχύει.

Όλοι οι παραλήπτες συμβουλεύονται να εξετάζουν προσεχτικά το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο προτού ενεργήσουν βασιζόμενοι σε μια μετάφραση αυτού. Οποιοσδήποτε χρήστης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, συνιστάται θερμά να επικοινωνήσει με τη CISCO.

Η CISCO  δε δεσμεύεται από ή ευθύνεται σε οποιοδήποτε παραλήπτη για μη πλήρη ή ανακριβή μετάφραση του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου.

Σχέση πελατών

Κατά την αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού με τη CISCO , κάθε αιτητής θα υπόκειται στους σχετικούς επιχειρηματικούς όρους. Όλοι οι αιτητές και πελάτες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους επιχειρηματικούς όρους και  τις σχετικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε αυτούς και στη σχέση τους με τη CISCO.

Η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή η λήψη μιας Δημοσίευσης της CISCO δε συνιστά σχέση πελάτη και η CISCO δεν θα έχει οποιοδήποτε καθήκον ή ευθύνη προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ως αποτέλεσμα αυτού.

Υπηρεσίες τρίτων

Πρόσωπα ή οντότητες που δεν ανήκουν στη CISCO δύναται να διαφημίζουν στις ιστοσελίδες της CISCO μέσω συνδέσμων, banners ή άλλως πως. Η CISCO δεν ευθύνεται ή είναι υπεύθυνη για τις προσφορές, πληροφορίες ή πράξεις οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου. Εάν χρήστης της ιστοσελίδας της CISCO αποφασίσει να ενεργήσει σύμφωνα με τέτοια διαφήμιση, τέτοιος χρήστης ενεργεί αποκλειστικά με ρίσκο δικό του.

Περιορισμός ευθύνης

Εάν η CISCO ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, καταστεί υπεύθυνη για τη ζημιά οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, εάν οποιαδήποτε πρόνοια αυτού του εγγράφου αποποίησης ευθύνης είναι, ή ανά πάσα στιγμή γίνει σε οποιοδήποτε βαθμό ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα για οποιοδήποτε λόγο, η ευθύνη της CISCO θα είναι περιορισμένη στην δεόντως τεκμηριωμένη ζημιά τέτοιου προσώπου και / ή οντότητας, η οποία για αποφυγή αμφιβολίας, και χωρίς περιορισμό , δεν θα περιλαμβάνει απώλειες για συμπτωματική ή  επακόλουθη  απώλειες λόγω χαμένων ευκαιριών, απώλειες λόγω χαμένου κέρδους, ζημιές δυνάμει  νομοθετήματος, ονομαστικές ζημιές, τιμωριτικές ζημιές, αποκαταστατικές ζημιές, ζημιές για κόστος, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, και ζημιών από οποιαδήποτε έμμεση ζημιά.

Σύγκρουση συμφερόντων

Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,  η CISCO έχει εγκαθιδρύσει κατάλληλες επαγγελματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και διαδικασιών που εφαρμόζονται σε έρευνα και ανάλυση για την διασφάλιση αντικειμενικών εκθέσεων έρευνας. Οι εκθέσεις έρευνας της CISCO δεν αποκαλύπτονται ή συζητούνται με οποιοδήποτε αποτελεί υποκείμενο της ανάλυσης π.χ. τους εκδότες αξιών ή άλλους.

Η CISCO δύναται να κρατά, να λαμβάνει, να μεταφέρει ή να αποξενώνει θέσεις σε αξίες, ξένο συνάλλαγμα ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που καλύπτονται από μια έκθεση έρευνας και ανάλυσης.

Η CISCO δεν λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητες εταιρικής χρηματοδότησης. Ακολούθως, κανένας από τους διευθυντές, λειτουργούς, εργαζόμενους ή αντιπροσώπους της CISCO, δηλαδή ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εκθέσεις έρευνας και ανάλυσης, λαμβάνει πληρωμή σε σχέση με τη δημοσίευση οποιασδήποτε ανάλυσης.

Προστασία ιδιωτικής ζωής και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή σας για δοκιμαστικό ή πραγματικό λογαριασμό με τη CISCO, αυτή, για διαχειριστικούς, εμπορικούς και / ή νομικούς σκοπούς, θα απαιτεί και θα αποθηκεύει πληροφορίες για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματος και της διεύθυνσής του. Περαιτέρω, η CISCO δύναται να απαιτήσει μερικές οικονομικές πληροφορίες για σκοπούς πιστωτικής εκτίμησης, καθώς και επίσης την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη για να αποστείλει τις πληροφορίες σύνδεσης. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών δεν θα προωθούνται σε τρίτους, αλλά θα χρησιμοποιούνται από τη CISCO  για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο διαφημιστικό υλικό μπορεί να διαγραφεί επικοινωνώντας με την CISCO.

Επιβάλλεται δια νόμου στη CISCO να αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα ως εμπιστευτικά και να μην τα προωθεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα χωρίς νομικό υπόβαθρο.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν τέτοιας πλήρης προστασίας και  δύναται να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως διαχειριστικές ή δικαστικές αρχές, εάν επιβάλλεται στη CISCO  να τα αποκαλύψει δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, ή εάν ο χρήστης έδωσε τη γραπτή του συγκατάθεση για τέτοια αποκάλυψη. Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τέτοια συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η CISCO  δύναται να αποκαλύψει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Γενικά δεδομένα πελατών, όπως όνομα, διεύθυνση και προσωπικό αριθμό εγγραφής σε εταιρείες οι οποίες διενεργούν  εργασίες για τη CISCO.

 • Γενικά δεδομένα εταιρικών πελατών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο για διαφημιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οποιοσδήποτε πελάτης της CISCO έχει δικαίωμα να ενημερώνεται τουλάχιστον για την ταυτότητά της CISCO  (ως επεξεργαστής των δεδομένων) και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου της,  το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων,  και  την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων που κρατά ηCISCO.

Εάν τα δεδομένα που κρατούνται για τον χρήστη  καταστούν ανακριβή ή απαρχαιωμένα, η CISCO θα διορθώσει τέτοια δεδομένα κατόπιν απαιτήσεως του χρήστη. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει να τροποποιήσει τα δεδομένα κατόπιν πρωτοβουλίας του χρήστη, επικοινωνώντας με τη CISCO απευθείας.

Εποπτεία

Η CISCO  βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Διαφορές

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης και οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από αυτό ή σε σχέση με αυτό, συμπεριλαμβανομένων διαφορών σε σχέση με τη νομιμότητα, ισχύ, δεσμευτικότητα και εκτέλεση, θα διευθετούνται από τα Κυπριακά Δικαστήρια σύμφωνα και αποκλειστικά με τους νόμους της Κύπρου. Παρόλ’ αυτά η CISCO διατηρεί το δικαίωμα να ξεκινά νομικές διαδικασίες οπουδήποτε θεωρεί σωστό, ήτοι, αλλά χωρίς να σημαίνει αποκλειστικά, σε μέρη όπου ο εναγόμενος έχει περιουσιακά στοιχεία.