Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές καθώς και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Όταν η CISCO συμβουλεύει εταιρείες σχετικά με την πιθανή εξαγορά άλλων εταιρειών ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των πιθανών στόχων εξαγοράς, παρέχοντας αναλύσεις για την αποτίμηση και αξιολόγηση των στόχων, προτείνοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές λύσεις εξαγοράς.

Η CISCO συμβουλεύει ως προς το χρονοδιάγραμμα, την κεφαλαιακή δομή και την αναγκαία χρηματοδότηση συνδράμοντας έτσι στη διαπραγμάτευση και το επιτυχημένο κλείσιμο της πράξης.

Επιπλέον, ετοιμάζουμε όλα τα σχετικά έγγραφα για τις ρυθμιστικές αρχές όπου και εφόσον αυτό χρειάζεται.